Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) informuje, że 09.01.2023 r., Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki Pana Grzegorza Aleksandra Zubrzyckiego powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Powołanie jest skuteczne od 9.01.2023 r.

Pan Grzegorz Zubrzycki jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie – Wydział Zarządzania, specjalność Rachunkowość, Finanse (1996 rok). W 1994 roku uzyskał licencję Maklera Papierów Wartościowych (nr 826) a w 1997 roku Doradcy Inwestycyjnego (nr 124).

W latach 1994 – 1997 pracował w DM Penetrator S.A. w Krakowie w Dziale Inwestycji Kapitałowych, a następnie w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej. W latach 1998 – 2001 doradca Inwestycyjny w Skarbiec TFI S.A. a następnie PBK Atut TFI S.A. (2002-2003). Od lipca 2003 roku odpowiedzialny za działalność inwestycyjną spółki ubezpieczeniowej KUKE S.A.

Od marca 2006 do stycznia 2023 roku zatrudniony w PTE Allianz Polska S.A. Początkowo odpowiedzialny za inwestycje części akcyjnej Funduszu, w późniejszym okresie zostało mu powierzone stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzana Aktywami. W 2009 roku został powołany w skład Zarządu PTE jako Chief Investment Officer (CIO) odpowiedzialny za działalność inwestycyjną Funduszu, a od roku 2012 Wiceprezes Zarządu – CIO.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Grzegorz Zubrzycki:

  • nie prowadzi konkurencyjnej działalności wobec Spółki,
  • nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej ani kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Po dokonanych zmianach aktualny skład Zarządu Spółki wygląda następująco: Prezes Zarządu – Kamil Jedynak; Wiceprezes Zarządu – Grzegorz Zubrzycki; Członek Zarządu – Daniel Górecki.