Powzięcie informacji o decyzji w sprawie przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz wstępnej decyzji Sądu Arbitrażowego z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 61/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., w którym Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent poinformował o wypowiedzeniu Allianz ZB d.o.o. AZ w trybie natychmiastowym umowy wspólników Luka Rijeka d.d. Umowa Wspólników;
  2. raportu bieżącego nr 63/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o wysłaniu przez AZ zawiadomienia o rzekomym skorzystaniu z uprawnienia do wykonania opcji put na podstawie Umowy Wspólników Zawiadomienie;
  3. raportu bieżącego nr 71/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o wstępnej nieostatecznej decyzji preliminary award przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu Sąd Arbitrażowy w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. Tymczasowe Zabezpieczenie; oraz
  4. raportu bieżącego nr 72/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o złożeniu –– zgodnie z wymogami zawartymi w Tymczasowym Zabezpieczeniu – przed Sądem Arbitrażowym powództwa przeciwko AZ,

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 13 września 2019 r., Spółka otrzymała pismo z Sądu Arbitrażowego obejmujące ostateczne postanowienie award Postanowienie, zgodnie z którym Sąd Arbitrażowy:

  1. uchylił Tymczasowe Zabezpieczenie przyznane Spółce w zakresie, w jakim odnosiło się ono do zawieszenia wszelkich skutków prawnych, jakie mogłyby zostać wywołane przez Zawiadomienie; oraz
  2. potwierdził Tymczasowe Zabezpieczenie przyznane Spółce w zakresie, w jakim odnosiło się ono do zakazania AZ egzekwowania ewentualnych praw AZ wynikających z umowy zastawu na akcjach Luka Rijeka d.d. zawartej pomiędzy Spółką a AZ dnia 15 września 2017 r., które mogłyby przysługiwać AZ w związku z doręczeniem Spółce Zawiadomienia.

Ochrona przyznana Spółce na mocy Postanowienia wygaśnie, jeżeli i Spółka nie złoży kaucji guarantee deposit na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń AZ wynikających z Umowy Wspólników w terminie przewidzianym przez Sąd Arbitrażowy oraz ii nie zostanie podtrzymana przez Sąd Arbitrażowy w kolejnym orzeczeniu wydanym w terminie przewidzianym w Postanowieniu.

Spółka będzie informować o kolejnych etapach opisanego wyżej postępowania w osobnych raportach bieżących.