Powzięcie informacji o nieprawomocnym ustanowieniu Tymczasowego Nadzorcy Sądowego Spółki na skutek złożenia w maju 2021 roku wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki przez chorwackie fundusze zarządzane przez Allianz ZB d.o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17.03.2022 r. otrzymał pismo od Tymczasowego Nadzorcy Sądowego, z którego wynika, że Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XII Gospodarczy postanowił o zabezpieczeniu majątku Spółki poprzez ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego na skutek złożonego w dniu 12.05.2021 r. wniosku wierzycieli AZ obvezni mirovinski fond kategorije A z siedzibą w Chorwacji oraz AZ obvezni mirovinski fond kategorije B z siedzibą w Chorwacji („Fundusze AZ”) o ogłoszenie upadłości Spółki, o którym Zarząd Spółki również dowiedział się z tego pisma tymczasowego nadzorcy sądowego.

Zarząd Spółki wskazuje, że w jego ocenie zarówno na dzień złożenia przedmiotowego wniosku (tj. 12.05.2021 r.) oraz na dzień niniejszego raportu (tj. 17.03.2022 r.) w odniesieniu do Spółki nie występowały i (odpowiednio) nie występują przesłanki ogłoszenia jej upadłości przewidziane ustawą z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, tj. Spółka nie znajduje się w stanie niewypłacalności zarówno w ujęciu płynnościowym, jak i bilansowym i zdaniem Spółki przedmiotowy wniosek pozbawiony jest przesłanek faktycznych i prawnych.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że od 2019 r. Spółka pozostawała w sporze z Funduszami AZ oraz zarządzającym nim podmiotem Allianz ZB d.o.o., o którego kolejnych etapach Spółka informowała między innymi w raportach bieżących: nr 61/2019 z dnia 27.06.2019 r., nr 63/2019 z dnia 28.06.2019 r., nr 72/2019 z dnia 21.08.2019 r., nr 6/2020 z dnia 23.01.2020 r., nr 91/2020 z dnia 19.10.2020 r., nr 96/2020 z dnia 11.12.2020 r. oraz nr 1/2021 z dnia 03.01.2021 r.

Zarząd Spółki ze zdziwieniem i dezaprobatą przyjął informację o podjętych przez Fundusze AZ działaniach, mając na uwadze prowadzone przez wiele miesięcy rozmowy Spółki z Funduszami AZ mającymi na celu rozwiązanie trwającego sporu oraz wypełnienia zobowiązań Spółki wynikających z wyroku Sądu Arbitrażowego, o którym Spółka informowała w cytowanych powyżej raportach. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że na dzień niniejszego raportu kwota wierzytelności bezspornych (co do wymagalności) Funduszy AZ wobec Spółki nie przekracza 2,4 mln zł i jest ona w trakcie zaspokajania przez Spółkę.

Zarząd Spółki informuje, że podejmuje wszelkie przewidziane prawem działania mające na celu doprowadzenie do jak najszybszego uchylenia zabezpieczenia ustanowionego na majątku Spółki w postaci ustanowienia Tymczasowego Nadzorcy Sądowego oraz oddalenia bezpodstawnego, zdaniem Spółki, wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki, o którym zarząd dowiedział się w dniu niniejszego raportu.

Zarząd Spółki będzie informował o dalszych rozstrzygnięciach w sprawie z wniosku Funduszy AZ w kolejnych raportach bieżących.