Powzięcie informacji o przyznaniu Spółce czasowego zabezpieczenia powództwa (interim measure award) przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 61/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., w którym Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent poinformował o wypowiedzeniu Allianz ZB d.o.o. AZ w trybie natychmiastowym umowy wspólników Luka Rijeka d.d. Umowa Wspólników;
  2. raportu bieżącego nr 63/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o wysłaniu przez AZ zawiadomienia o rzekomym skorzystaniu z uprawnienia do wykonania opcji put na podstawie Umowy Wspólników Zawiadomienie;
  3. raportów bieżących nr 71/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., nr 72/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r., nr 79/2019 z dnia 13 września 2019 r., nr 87/2019 z dnia 22 października 2019 r., w których Spółka informowała o przebiegu postępowania przed Sądem Arbitrażowym w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz spornych roszczeń związanych z Umową Wspólników oraz Zawiadomieniem;
  4. raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r., w którym Spółka informowała o zamiarze realizacji przez AZ rzekomych uprawnień wynikających z umowy zastawu ustanowionego na rzecz AZ na części akcji w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d. posiadanych przez Spółkę Zastaw;

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 5 lutego 2020 r. Spółka otrzymała z Sądu Arbitrażowego decyzję o przyznaniu czasowego zabezpieczenia powództwa interim measure award, zgodnie z którą Sąd Arbitrażowy zakazał AZ egzekwowania jakichkolwiek praw przysługujących AZ z tytułu Zastawu, w tym poprzez egzekucję pozasądową, które mogłyby przysługiwać AZ w związku z doręczeniem Spółce Zawiadomienia.

Ochrona przyznana na mocy powyższej decyzji Sądu Arbitrażowego weszła w życie z dniem jej podjęcia i obowiązywać będzie do czasu zakończenia postępowania pomiędzy Spółką a AZ dotyczącego Zawiadomienia i Umowy Wspólników prowadzonego przed Sądem Arbitrażowym lub gdy Sąd Arbitrażowy zdecyduje inaczej.

Spółka jak dotychczas będzie informować o kolejnych etapach opisanego wyżej postępowania przed Sądem Arbitrażowym w osobnych raportach bieżących.