Powzięcie informacji o uchyleniu czasowego zabezpieczenia powództwa (interim measure award) przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy)

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 61/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., w którym Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent poinformował o wypowiedzeniu Allianz ZB d.o.o. AZ w trybie natychmiastowym umowy wspólników Luka Rijeka d.d. Umowa Wspólników;
  2. raportu bieżącego nr 63/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o wysłaniu przez AZ zawiadomienia o rzekomym skorzystaniu z uprawnienia do wykonania opcji put na podstawie Umowy Wspólników Zawiadomienie;
  3. raportów bieżących nr 71/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., nr 72/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r., nr 79/2019 z dnia 13 września 2019 r., nr 87/2019 z dnia 22 października 2019 r., w których Spółka informowała o przebiegu postępowania przed Sądem Arbitrażowym w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz spornych roszczeń związanych z Umową Wspólników oraz Zawiadomieniem;
  4. raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r., w którym Spółka informowała o zamiarze realizacji przez AZ rzekomych uprawnień wynikających z umowy zastawu ustanowionego na rzecz AZ na części akcji w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d. posiadanych przez Spółkę Zastaw;
  5. raportu bieżącego nr 8/2020 z dnia 5 lutego 2020 r., w którym Emitent informował o otrzymaniu z Sądu Arbitrażowego decyzji o przyznaniu Spółce czasowego zabezpieczenia powództwa, zgodnie z którą Sąd Arbitrażowy zakazał AZ egzekwowania jakichkolwiek praw przysługujących AZ z tytułu Zastawu,

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2020 r., Spółka otrzymała z Sądu Arbitrażowego decyzję award uchylającą decyzję Sądu Arbitrażowego o przyznaniu czasowego zabezpieczenia powództwa, zgodnie z którą Sąd Arbitrażowy zakazał AZ egzekwowania jakichkolwiek praw przysługujących AZ z tytułu Zastawu, w tym poprzez egzekucję pozasądową, które mogłyby przysługiwać AZ w związku z doręczeniem Spółce Zawiadomienia, w związku z odpadnięciem podstawy jego udzielenia. Podstawą udzielenia ww. zabezpieczenia było ryzyko poniesienia przez Spółkę nieodwracalnej szkody na skutek potencjalnego zmniejszenia się udziału Spółki w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d. poniżej poziomu 25% kapitału zakładowego, spowodowanego egzekwowaniem przez AZ swoich praw z tytułu Zastawu. Ryzyko to odpadło, ponieważ Spółka odzyskała 25% udział w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d. bez wliczania akcji zastawionych na rzecz AZ, wskutek wykonania umowy z ERSTE d.o.o., o której mowa w raporcie bieżącym nr 49/2019 z dnia 22 maja 2019 r.

Spółka podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie interesów Spółki. O ich wyniku Emitent będzie informować w kolejnych raportach bieżących.