Powzięcie informacji o wpłynięciu zawiadomienia od Erste d o.o. o skorzystaniu z rzekomego uprawnienia do wykonania opcji put na podstawie umowy wspólników Luka Rijeka d.d.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 24.06.2021 r. w godzinach popołudniowych Spółka otrzymała drogą mailową zawiadomienie od Erste d.o.o. (Erste), informujące o zamiarze skorzystania z rzekomego uprawnienia do wykonania opcji put dotyczącej akcji Luka Rijeka d.d., która to przysługiwała Erste na podstawie umowy wspólników z dnia 15.09.2017 r. (Umowa Wspólników) zawartej pomiędzy Spółką a Erste oraz Allianz ZB d.o.o.

Spółka wskazuje ponownie, że w wyniku dokonanej przez Spółkę w dniu 30.03.2021 r. transakcji sprzedaży części akcji Luka Rijeka d.d. oraz zapisaniu ich w dniu 31.03.2021 r. na rachunku Kupującego w SKDD (chorwacki odpowiednik KDPW) i tym samym obniżeniu udziału Spółki w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d. poniżej progu 10%, wskazanego w Umowie Wspólników jednoznacznie jako warunek rozwiązujący, zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 22/2021, umowa z Erste wygasła wraz z wynikającym z niej mechanizmem opcji put.

W powyższej sytuacji, po zasięgnięciu opinii renomowanej kancelarii prawnej, Spółka stoi na stanowisku, że w związku z wygaśnięciem z dniem 31.03.2021 r. umowy z Erste, otrzymane zawiadomienie jest bezprzedmiotowe, nie posiada mocy prawnej oraz nie rodzi wobec Spółki żadnych konsekwencji i zobowiązań.