Powzięcie informacji o wstępnej decyzji przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy) w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 61/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., w którym Zarząd OT Logistics S.A. _Spółka_ poinformował o wypowiedzeniu Allianz ZB d.o.o. _AZ_ w trybie natychmiastowym umowy wspólników Luka Rijeka d.d. _Umowa Wspólników_; oraz
  2. raportu bieżącego nr 63/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o wysłaniu przez AZ zawiadomienia o rzekomym skorzystaniu z uprawnienia do wykonania opcji put na podstawie Umowy Wspólników _Zawiadomienie_,

Zarząd Spółki informuje, że w wyniku złożonego wniosku Spółki w dniu 14 sierpnia 2019 r. otrzymał pismo ze Stałego Sądu Arbitrażowego przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu _Sąd Arbitrażowy_ obejmujące wstępną _nieostateczną_ decyzję _preliminary award_ o przyznaniu Spółce tymczasowego zabezpieczenia w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. o przyznanie tymczasowego zabezpieczenia w związku z otrzymaniem przez Spółkę Zawiadomienia _Wniosek_.

Przez okres decydowania przez Sąd Arbitrażowy o ostatecznej decyzji w zakresie Wniosku, wstępna decyzja _preliminary award_ Sądu Arbitrażowego przyznaje Spółce czasowo oraz warunkowo tymczasowe _nieostateczne_ zabezpieczenie polegające na zawieszeniu wszelkich skutków prawnych, jakie mogłyby zostać wywołane przez Zawiadomienie oraz zakazaniu AZ egzekwowania ewentualnych praw AZ wynikających z umowy zastawu na akcjach Luka Rijeka d.d. zawartej pomiędzy Spółką a AZ dnia 15 września 2017 r., które mogłyby przysługiwać AZ w związku z doręczeniem Spółce Zawiadomienia. Ostateczną decyzję w przedmiocie Wniosku Sąd Arbitrażowy podejmie po zapoznaniu się z twierdzeniami obu stron i po spełnieniu się warunków przewidzianych we wstępnej decyzji _preliminary award_, w tym w szczególności wniesienia przez Spółkę pozwu przeciwko AZ w określonym terminie.

Tymczasowa ochrona przyznana na mocy wstępnej _nieostatecznej_ decyzji _preliminary award_ Sądu Arbitrażowego wygaśnie, jeżeli Spółka nie wniesie do Sądu Arbitrażowego pozwu przeciwko AZ w związku z otrzymaniem Zawiadomienia w terminie przewidzianym przez Sąd Arbitrażowy.

Spółka będzie informować o kolejnych etapach opisanego wyżej postępowania w osobnych raportach bieżących.