Powzięcie informacji o wygaśnięciu tymczasowego zabezpieczenia udzielonego Spółce przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz decyzji Sądu Arbitrażowego z dnia 13 września 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 61/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., w którym Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent poinformował o wypowiedzeniu Allianz ZB d.o.o. AZ w trybie natychmiastowym umowy wspólników Luka Rijeka d.d. Umowa Wspólników;
  2. raportu bieżącego nr 63/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o wysłaniu przez AZ zawiadomienia o rzekomym skorzystaniu z uprawnienia do wykonania opcji put na podstawie Umowy Wspólników Zawiadomienie;
  3. raportu bieżącego nr 71/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o wstępnej nieostatecznej decyzji preliminary award przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu Sąd Arbitrażowy w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. Tymczasowe Zabezpieczenie;
  4. raportu bieżącego nr 72/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o złożeniu przed Sądem Arbitrażowym –– zgodnie z wymogami zawartymi w Tymczasowym Zabezpieczeniu – powództwa przeciwko AZ; oraz
  5. raportu bieżącego nr 79/2019 z dnia 13 września 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o ostatecznej decyzji final award Postanowienie przyznania Spółce Tymczasowego Zabezpieczenia przez Sąd Arbitrażowy w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz wstępnej decyzji Sądu Arbitrażowego z dnia 13 sierpnia 2019 r.,

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 22 października 2019 r. Spółka otrzymała pismo z Sądu Arbitrażowego, zgodnie z którym Sąd Arbitrażowy informuje, że w związku z brakiem złożenia przez Emitenta kaucji guarantee deposit na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń AZ wynikających z Umowy Wspólników w terminie przewidzianym przez Sąd Arbitrażowy, ochrona przyznana Spółce na mocy Postanowienia wygasła.

Niezależnie od powyższego, Spółka podtrzymuje swoje stanowisko oraz, jak wskazano w raporcie bieżącym nr 63/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r., podejmie wszelkie stosowne kroki w celu ochrony interesów Spółki w zakresie do tego koniecznym, nie wykluczając polubownego rozwiązania sporu z AZ poza postępowaniem arbitrażowym.

Spółka będzie informowała o wyniku takich działań w kolejnych raportach bieżących.