Powzięcie informacji o wysłaniu przez Allianz ZB zawiadomienia o rzekomym skorzystaniu z uprawnienia do wykonania opcji put na podstawie umowy wspólników Luka Rijeka d.d.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka informuje, iż w dniu 28 czerwca 2019 r. w godzinach późno popołudniowych, powziął informację o wysłaniu przez Allianz ZB d.o.o. AZ zawiadomienia o rzekomym skorzystaniu przez AZ z uprawnienia do wykonania opcji put dotyczącej akcji spółki Luka Rijeka d.d. Luka Rijeka, która przysługiwała AZ na podstawie umowy wspólników z dnia 15 września 2017 r. pomiędzy Spółką, AZ oraz Erste d.o.o. Umowa Wspólników Zawiadomienie. Spółka informowała: 1 o zawarciu Umowy Wspólników w raporcie bieżącym nr 33/2017 z dnia 15 września 2017 roku oraz 2 o wypowiedzeniu Umowy Wspólników wobec AZ w raporcie bieżącym nr 61/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zawiadomienie dotyczy wszystkich posiadanych przez fundusze zarządzane przez AZ akcji Luka Rijeka, tj. 2.042.914 akcji Luka Rijeka o łącznej wartości liczonej według ceny nabycia w wykonaniu opcji put na podstawie Umowy Wspólników i kursu wymiany HRK/PLN z dnia raportu ok. 70.3 mln zł.

AZ przekazało Spółce informację o nadaniu Zawiadomienia poleconą przesyłką pocztową na kilka godzin po skutecznym doręczeniu AZ przez Spółkę zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy Wspólników zawiadomienia o dokonaniu przez Spółkę w dniu 28 czerwca 2019 r. wypowiedzenia Umowy Wspólników wobec AZ ze skutkiem natychmiastowym.

Z tego względu Spółka stoi na stanowisku, że Zawiadomienie nawet jeśli zostanie doręczone zgodnie z zasadami dotyczącymi doręczeń wynikającymi z odpowiednich postanowień Umowy Wspólników nie posiada mocy prawnej.

W związku z powzięciem ww. informacji, Spółka podejmie wszelkie stosowne kroki w celu ochrony interesów Spółki w zakresie do tego koniecznym.