Powzięcie informacji o zamiarze realizacji przez Allianz ZB d.o.o. rzekomych uprawnień wynikających z umowy zastawu na części akcji w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 61/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., w którym Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent poinformował o wypowiedzeniu Allianz ZB d.o.o. AZ w trybie natychmiastowym umowy wspólników Luka Rijeka d.d. Umowa Wspólników;
  2. raportu bieżącego nr 63/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o wysłaniu przez AZ zawiadomienia o rzekomym skorzystaniu z uprawnienia do wykonania opcji put na podstawie Umowy Wspólników Zawiadomienie;
  3. raportów bieżących nr 71/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., nr 72/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r., nr 79/2019 z dnia 13 września 2019 r., nr 87/2019 z dnia 22 października 2019 r., w których Spółka informowała o przebiegu postępowania przed Sądem Arbitrażowym przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz spornych roszczeń związanych z Umową Wspólników oraz Zawiadomieniem,

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 24 stycznia 2020 r. powziął informację o otrzymaniu od AZ zawiadomienia o zamiarze realizacji przez AZ rzekomych uprawnień wynikających z zastawu na 2% akcji w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d., ustanowionego na rzecz AZ na podstawie umowy zastawu na akcjach Luka Rijeka d.d. z dnia 15 września 2017 r. zawartej pomiędzy Spółką oraz AZ Zastaw.

Środki z ewentualnej skutecznej realizacji rzekomych praw AZ wynikających z Zastawu zostaną przeznaczone na zaspokojenie części roszczeń AZ związanych z Umową Wspólników oraz Zawiadomieniem, będących nadal przedmiotem toczącego się pomiędzy Spółką a AZ sporu przed Sądem Arbitrażowym przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu. Z uwagi na powyższe, taka ewentualna skuteczna realizacja rzekomych praw AZ wynikających z Zastawu pozostanie neutralna dla płynności Spółki.

Spółka podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie interesów Spółki. O ich wyniku Emitent będzie informować w kolejnych raportach bieżących.