Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. zwołanego na 29 czerwca 2018 r. wraz z kandydaturą na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2018 z dnia 30 maja 2018 r. oraz 7/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r., Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka” w załączeniu przekazuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, otrzymany na podstawie art. 401§4 k.s.h. w dniu 27 czerwca 2018 r. od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. reprezentującego akcjonariusza Spółki, tj. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny „Akcjonariusz”.

Jednocześnie Spółka informuje, że Akcjonariusz zgłosił kandydaturę Pana Waldemara Maja na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki: