Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz zamknięcie obrad Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2021 z dnia 28.09.2021 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta („Obligacje”) („Zgromadzenie Obligatariuszy”), informuje, iż w dniu 21.10.2021 r. obyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które (zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy) przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy zostały zamknięte bez podejmowania uchwał w sprawach przewidzianych w porządku obrad.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki: