Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 26/2021 z dnia 30.04.2021 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta (Obligacje) (Zgromadzenie Obligatariuszy); oraz
  2. raportu bieżącego nr 29/2021 z dnia 21.05.2021 r., w którym Emitent informował o uchwałach powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażeniu zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy

informuje, że w dniu 15.06.2021 r. obyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które (zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy) przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wobec braku zgłoszenia kolejnych projektów uchwał w sprawie punktów 6, 7 oraz 8 porządku obrad, obrady Zgromadzenia Obligatariuszy zostały zamknięte.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki: