Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz zamknięcie
obrad Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do

  1. raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 10.02.2022 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta („Obligacje”) („Zgromadzenie Obligatariuszy”); oraz
  2. raportu bieżącego nr 11/2022 z dnia 04.03.2022 r., w którym Emitent informował o uchwałach powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażeniu zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy

informuje, że w dniu 25.03.2022 r. obyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które (zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy) przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wobec braku zgłoszenia kolejnych projektów uchwał w sprawie punktów 6, 7 oraz 8 porządku obrad, obrady Zgromadzenia Obligatariuszy zostały zamknięte. Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki: