Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz zamknięcie porządku obrad

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka”, „Emitent”, w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 44/2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta „Obligacje” „Zgromadzenie Obligatariuszy”;
  2. raportu bieżącego nr 49/2020 z dnia 29 maja 2020 r., w którym Emitent informował o uchwałach powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy, wyrażeniu zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy;
  3. raportu bieżącego nr 54/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r., w którym Emitent informował o przerwie w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy; oraz
  4. raportu bieżącego nr 55/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. w którym Emitent opublikował protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;

informuje, że w dniu 26 czerwca 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wobec braku zgłoszenia projektów uchwał w sprawie punktów 6, 7 oraz 8 porządku obrad, obrady Zgromadzenia Obligatariuszy zostały zamknięte.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki: