Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H, zamknięcie obrad Zgromadzenia oraz zakończenie procesu rozliczenia Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu Obligacji Serii H oraz Obligacji Serii G

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „OTL”), w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 66/2021 z dnia 06.10.2021 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Spółkę („Obligacje Serii H”) („Zgromadzenie Obligatariuszy”); oraz
  2. raportu bieżącego nr 77/2021 z dnia 28.10.2021 r., w którym Spółka informowała o uchwałach powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażeniu zgody na zmiany warunków emisji przez Spółkę oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy

informuje, że w dniu 8.11.2021 r. obyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które (zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy) przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy załączonego do niniejszego raportu bieżącego pod wskazanymi w treści tej uchwały warunkami zawieszającymi. Wobec braku zgłoszenia kolejnych projektów uchwał w sprawie kolejnych punktów porządku obrad, obrady Zgromadzenia Obligatariuszy zostały zamknięte.

Dodatkowo, w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 73/2021 r. z dnia 22.10.2021 r. w sprawie zamknięcia transakcji sprzedaży wszystkich posiadanych przez Spółkę akcji w spółce zależnej C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni („CHG”); oraz
  2. raportu bieżącego nr 79/2021 z dnia 2.11.2021 r. w sprawie zawiadomienia o dniu Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu Obligacji Serii H,

Spółka informuje, że w dniu 8.11.2021 r. zakończył się proces rozliczenia częściowego wykupu Obligacji Serii H oraz obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę („Obligacje Serii G”) poprzez proporcjonalne obniżenie wartości nominalnej każdej Obligacji Serii H oraz Obligacji Serii G ze środków pozyskanych przez Emitenta z tytułu transakcji sprzedaży akcji CHG. W ramach tego procesu zadłużenie Grupy OTL z tytułu Obligacji Serii H zostało obniżone o blisko 49,5 mln zł oraz zadłużenie z tytułu Obligacji Serii G zostało obniżone o 7,9 mln zł. Po rozliczeniu opisanej powyżej częściowej spłaty obligacji, łączna wartość obligacji pozostałych do spłaty przez Grupę OTL została obniżona do kwoty 60,75 mln zł.

Jednocześnie w związku z rozliczeniem przedmiotowej transakcji spłacone zostało zadłużenie bankowe spółki CHG w wysokości ponad 21 mln zł, co spowodowało, że po rozliczeniu tej transakcji łączna wartość zadłużenia Grupy OTL z tytułu kredytów bankowych uległa obniżeniu do wysokości 5,2 mln zł. Tym samym w efekcie rozliczenia zrealizowanych działań dezinwestycyjnych, łączna wartość zobowiązań Grupy OTL pozostałych do spłaty wobec wierzycieli finansowych wynosi obecnie 65,9 mln zł.

Załączniki: