Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka”, „Emitent”, w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 16/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta „Obligacje” na dzień 20 marca 2020 r. „Zgromadzenie Obligatariuszy”;
  2. zmiany warunków emisji Obligacji oraz regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy w zakresie zasad odbywania się Zgromadzenia Obligatariuszy przyjętej na podstawie uchwały nr 20 Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 13 marca 2020 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 19/2020 z dnia 13 marca 2020 r.,
  3. raportu bieżącego nr 23/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii H za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
  4. raportów bieżących nr 24/2020 z dnia 20 marca 2020 r., nr 26/2020 z dnia 27 marca 2020 r. oraz nr 33/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r., w których Emitent informował o przerwach w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy; oraz
  5. raportu bieżącego nr 27/2020 z dnia 31 marca 2020 r., w którym Emitent informował o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy, wyrażeniu zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy,

informuje, że w dniu 17 kwietnia 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Wobec braku zgłoszenia kolejnych projektów uchwał w sprawie punktu 6, 7 oraz 8 porządku obrad, obrady Zgromadzenia Obligatariuszy zostały zamknięte.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki: