Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy serii H z dnia 16 czerwca 2020 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd OT Logistics S.A. Emitent, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku oraz w związku z postanowieniami warunków emisji obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta Obligacje, przekazuje w załączeniu skan protokołu z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji zwołanego na dzień 29 maja 2020 roku Zgromadzenie, wznowionych w dniu 16 czerwca 2020 roku po przerwie w obradach ogłoszonej na podstawie uchwały nr 5 Zgromadzenia z dnia 29 maja 2020 roku.

Załączniki: