Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (6.05.2019 r.)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka” w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 z 13 kwietnia 2019 roku dotyczącego zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy serii F Zgromadzenie na dzień 6 maja 2019 roku, przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia.
Z powodu braku osób reprezentujących uprawnionych mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i braku kworum, Zgromadzenie zostało zakończone bez podejmowania uchwał.

Załączniki: