Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2018 z dnia 17 października 2018 r., w związku z odbyciem się w dniu 7 listopada 2018 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F Zgromadzenie Obligatariuszy, Zarząd OT Logistics S.A. Emitent, Spółka przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia Obligatariuszy wraz z listą obecności.

Obligatariusze uczestniczący w Zgromadzeniu Obligatariuszy nie powzięli uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii F m.in. w zakresie zmiany terminu wykupu obligacji z dnia 23 lutego 2020 r. na dzień 20 listopada 2020 r. Powyższe z uwagi na na odległy termin wykupu obligacji serii F nie powoduje jednak negatywnych konsekwencji dla toczącego się między wierzycielami finansowymi a Spółką procesu refinansowania zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta, który w dalszym ciągu jest kontynuowany.

Załączniki: