Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H z dnia 13 grudnia 2019 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd OT Logistics S.A. „Emitent”, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 100/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku oraz w związku z postanowieniami warunków emisji obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta „Obligacje”, przekazuje w załączeniu skan protokołu z przebiegu obrad zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 13 grudnia 2019 roku.

Załączniki: