Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H z dnia 15 listopada 2019 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd OT Logistics S.A. „Emitent”, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 93/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku oraz w związku z postanowieniami warunków emisji obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta „Obligacje”, przekazuje w załączeniu skan protokołu z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji zwołanego na dzień 28 października 2019 roku „Zgromadzenie”, wznowionych w dniu 15 listopada 2019 roku po przerwie w obradach ogłoszonej na podstawie uchwały nr 8 Zgromadzenia z dnia 8 listopada 2019 roku.

Zgodnie z Ustawą o obligacjach protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia wraz z załącznikami Emitent zamieści również na swojej stronie internetowej.

Załączniki: