Przedterminowy wykup i umorzenie obligacji serii H oraz G

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29.03.2023 r. Spółka dokonała wykupu wraz z należytymi odsetkami, w związku z czym podlegają umorzeniu, (i.) 104207 obligacji serii H (Obligacje H) o łącznej wartości nominalnej 52.390,07 tys. zł. oraz (ii.) 17 900 obligacji serii G (Obligacje G) o łącznej wartości nominalnej 8.360 tys. zł. Wykup Obligacji H oraz Obligacji G miał charakter przedterminowego wykupu i był związany z zakończeniem transakcji sprzedaży akcji Luka Rijeka d.d. (o zakończeniu transakcji Spółka informowała raportem bieżącym nr 13/2023 z dnia 17.03.2023 r.). Umorzenie Obligacji wskazanych powyżej, spowodowało definitywne wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków wynikających z umorzonych Obligacji, zaś opisany powyżej wykup spowodował spłatę wszelkich zobowiązań Spółki z tytułu emisji obligacji.