Przekroczenie przez akcjonariusza progu posiadania 5% głosów na walnym zgromadzeniu spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 23 lipca 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 3 pkt b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2009 nr 185 poz. 1439 ze zm.) od AMPLICO PTE S.A. z siedzibą w Warszawie, że zarządzane przez nie fundusze: AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE) oraz MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny (DFE) przekroczyły próg 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przekroczenie nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji kupna praw do akcji Spółki w dniu 18 lipca 2013 roku na rynku regulowanym.

Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE i DFE posiadały łącznie 0 akcji, co stanowiło 0% kapitału zakładowego i uprawniało do 0 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co równocześnie stanowiło 0% ogółu głosów na jej walnym zgromadzeniu.

Obecnie, OFE i DFE posiadają łącznie 87.543 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści trzy) prawa do akcji, co stanowi 6,13% (słownie: sześć i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego i uprawnia do 87.543 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści trzy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,13% (słownie: sześć i trzynaście setnych procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.