Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka” informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 24 września 2019 roku „NWZ” podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 10 października 2019 roku do godz. 12.00. Obrady NWZ kontynuowane będą po przerwie w Biurze Spółki w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 98.

Uchwały, które zostały podjęte do chwili ogłoszenia przerwy stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Zarząd informuje, iż do momentu ogłoszenia przerwy NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte oraz, że do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 5, 6, 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.