Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z obrad Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 83/2019 z dnia 7 października 2019 r., informuje, że w dniu 28 października 2019 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H Zgromadzenie Obligatariuszy. Po przyjęciu porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, przed przejściem do punktu 6 porządku obrad, Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy obligacji serii H obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 31 października 2019 r. do godziny 12:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie, ul. Lwowska 19.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obejmujący uchwały, które zostały powzięte do chwili ogłoszenia przerwy w obradach, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki: