Przydział obligacji serii F

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 5/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru przeprowadzenia emisji obligacji serii F i zgodnie z celem emisji w nim określonym, Zarząd OT Logistics S.A. /Spółka, Emitent/ informuje, iż w związku z zakończeniem zapisów w ramach subskrypcji prywatnej podjął w dniu 10 lutego 2017 r. uchwałę w sprawie przydziału 25.445 szt. nieposiadających formy dokumentu, niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1.000 zł każda /Obligacje/.

Cena emisyjna Obligacji jest równa cenie nominalnej. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 25.445 tys. zł. Dzień wykupu Obligacji został wyznaczony na dzień przypadający 36 miesięcy od dnia emisji Obligacji, tj. dnia zapisu Obligacji na rachunkach papierów wartościowych. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę. Odsetki od Obligacji będą wypłacane co 6 miesięcy. Zamiarem Spółki jest wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu /ASO/ organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.

Spółka jest uprawniona do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji. Żądanie przez obligatariuszy przedterminowego wykupu Obligacji jest możliwe w przypadku wystąpienia szeregu okoliczności określonych w Warunkach Emisji Obligacji, w tym osiągnięcia określonych poziomów wskaźników finansowych /wskaźnik ogólnego zadłużenia na poziomie wyższym niż 75%, wskaźnik rentowności EBITDA na poziomie niższym niż 5% lub wskaźnik dług netto/EBITDA pro-forma na poziomie przekraczającym wartość 4, przy czym wszystkie ww. wskaźniki obliczane będą na podstawie półrocznych i rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta/ lub niewprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO w ciągu 120 dni od dnia emisji, chyba że będzie to wynikało wyłącznie z okoliczności leżących po stronie ASO.

Przydział dokonany na podstawie uchwały Zarządu jest zależny od dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. /KDPW/ rozrachunku transakcji nabycia Obligacji, dokonanego na podstawie instrukcji rozrachunku i prowadzącego do zapisania Obligacji na kontach ewidencyjnych uczestników systemu depozytowego KDPW.