Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 21 sierpnia 2013 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) uchwałą nr 654/13 z dnia 21 sierpnia 2013 roku przyjął do depozytu papierów wartościowych 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1,92 zł każda oraz oznaczenia ich kodem PLODRTS00017 pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLODRTS00017 przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany.

Zarejestrowanie wyżej wskazanych akcji w KDPW nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem PLODRTS00041, w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie wskazanej powyżej decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.