Realizacja planu naprawczego – planowana częściowa spłata kredytów w związku z przyznaniem odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości spółki zależnej Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka”, „Emitent” w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, iż decyzje Wojewody Pomorskiego ustalające odszkodowanie za nieruchomości położone w Gdyni i objęte zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej pt. „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk” – należące do RCI sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie spółki zależnej Emitenta stały się ostateczne z dniem 24 oraz 25 lipca 2020 roku. Na mocy tych decyzji RCI sp. z o.o. otrzyma odszkodowanie w łącznej wartości 7,4 mln zł.

W związku z realizacją planu naprawczego znaczna część ww. kwoty, po jej otrzymaniu przez RCI sp. z o.o., zostanie przeznaczona do dyspozycji banków finansujących Grupę Kapitałową Emitenta Grupa na poczet częściowej spłaty zadłużenia Grupy z tytułu kredytów.

Powyższe działania stanowią wykonanie przyjętego planu naprawczego oraz pozwalają zmniejszyć sumę zadłużenia Grupy wobec jej wierzycieli finansowych.