Realizacja Planu Naprawczego – zawarcie aneksu do istotnej przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości i ruchomości

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 92/2019 z dnia 13.11.2019 r., w którym poinformował o zawarciu istotnej przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości i ruchomości (Umowa) położonych we Wrocławiu należących do RCI sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, informuje, iż w dniu 19.01.2021 r. zawarty został Aneks (Aneks) do w/w Umowy.

Zgodnie z treścią podpisanego Aneksu zmianie uległ harmonogram zapłaty ceny sprzedaży za w/w nieruchomości i ruchomości, który zakłada zapłatę ostatnich rat w wysokości 15 mln zł netto do dnia 20.01.2021 r. na rachunek depozytowy. Z powyższej kwoty ok. 6 mln zł netto zostanie przekazane do dyspozycji RCI sp. z o.o./Emitenta niezwłocznie, a pozostała część po uzyskaniu oświadczeń wierzycieli hipotecznych wyrażających zgodę na zwolnienie nieruchomości spod obciążeń hipotecznych, które wierzyciele są zobowiązani wydać natychmiast po realizacji w/w wpłat. Umowa przyrzeczona, przenosząca prawa do nieruchomości ma zostać podpisana po dokonaniu w/w płatności oraz wydaniu opisanych powyżej oświadczeń wierzycieli hipotecznych nie później niż do dnia 5.02.2021 r. Poprzednie raty ceny zostały uiszczone zgodnie z harmonogramem (ostatnia z nich została zapłacona w dniu 31.12.2020 r.).

W związku z realizacją Planu Naprawczego Grupy OTL, środki pochodzące ze sprzedaży w/w nieruchomości i ruchomości zostaną przeznaczona do dyspozycji banków finansujących Grupę OTL na poczet częściowej spłaty zadłużenia z tytułu kredytów.