Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany w Statucie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.

Powyższe zmiany zostały przyjęte uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.10.2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki wynosi aktualnie 3.143.707,20 zł oraz dzieli się na 13.098.780 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł i składa się z:

  • 10.221.280 akcji serii A
  • 1.200.000 akcji serii B,
  • 577.500 akcji serii D,
  • 1.100.000 akcji serii E.

Na każdą wyemitowaną akcję Spółki przypada 1 głos ,w związku z tym ogólna liczba głosów wynosi 13.098.780 głosów.

Ponadto Zarząd Spółki informuje o zmianie § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który po rejestracji otrzymał brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.143.707,20 zł (słownie: trzy miliony sto czterdzieści trzy tysiące siedemset siedem złotych i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 3.287.707,20 zł (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedem złotych i dwadzieścia groszy) oraz dzieli się na nie mniej niż 13.098.780 (słownie: trzynaście milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) każda i nie więcej niż 13.698.780 (słownie: trzynaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) każda, z czego:

  • 10.221.280 (słownie: dziesięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji stanowią Akcje Serii A
  • 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji stanowią Akcje Serii B,
  • 577.500 (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji stanowią Akcje Serii D,
  • 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji stanowią Akcje Serii E.”

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę.

Załączniki: