Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii D OT Logistics S.A. oraz zmiana Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie emisji akcji serii D OT Logistics S.A. oraz objęcia akcji przez STK Group, Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, OT Logistics informuje, iż w dniu 17 marca 2016 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii D Spółki.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 577.500 akcji na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,24 zł każda i łącznej wartości nominalnej 138.600 zł, kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.879.707,20 zł i dzieli się na 11.998.780 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł każda, z czego:

  • 10.221.280 akcji stanowią akcje serii A,
  • 1.200.000 akcji stanowią akcje serii B,
  • 577.500 akcji stanowią akcje serii D.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi 11.998.780.

W związku z powyższym zmianie uległ § 6 ust. 1 Statutu OT Logistics w następującym zakresie:

Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.741.107,20 zł dwa miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto siedem złotych dwadzieścia groszy i dzieli się na 11.421.280 jedenaście milionów czterysta dwadzieścia jeden dwieście osiemdziesiąt akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł dwadzieścia cztery grosze każda, z czego:

  • 10.221.280 dziesięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt akcji stanowią Akcje Serii A;
  • 1.200.000 jeden milion dwieście tysięcy akcji stanowią Akcje Serii B.”

Nowa treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.879.707,20 zł dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia groszy i dzieli się na 11.998.780 jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem siedemset osiemdziesiąt akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł dwadzieścia cztery grosze każda, z czego:

  • 10.221.280 dziesięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt akcji stanowią Akcje Serii A;
  • 1.200.000 jeden milion dwieście tysięcy akcji stanowią Akcje Serii B,
  • 577.500 pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset akcji stanowią Akcje Serii D.”

Akcje serii D oraz prawa do akcji serii D OT Logistics będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.