Rejestracja połączenia OT Logistics S.A. z podmiotami zależnymi – OT Nieruchomości Sp. z o.o. oraz OT Porty Morskie S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Spółka Przejmująca”) w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu w dniu 20.10.2021 r., rejestracji połączenia spółki OT Logistics S.A. ze spółką zależną OT Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie oraz spółką OT Porty Morskie S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółki Przejmowane).

Połączenie spółek nastąpiło stosownie do art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie spółek przez przejęcie). Spółka Przejmująca posiadała 100% udziałów w każdej ze Spółek Przejmowanych, wobec czego połączenie przeprowadzono bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca przejęła swoje spółki jednoosobowe, połączenie spółek odbyło się z uwzględnieniem procedury uproszczonej, przewidzianej w art. 516 § 6 KSH.

Przedmiotem działalności OT Nieruchomości sp. z o.o. było zarządzanie nieruchomościami Grupy Kapitałowej (Grupa OTL). OT Porty Morskie S.A. z siedzibą w Gdańsku zajmowała się prowadzeniem i zarządzaniem planowanymi inwestycjami w zakresie działalności w portach morskich.

Połączenie spółek jest elementem konsekwentnie realizowanej strategii zakładającej konsolidację spółek Grupy OTL i uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy OTL.

O zamiarze połączenia oraz kolejnych fazach procesu Spółka informowała odpowiednio w raportach bieżących nr 48/2021 z dnia 31.08.2021 r., nr 50/2021 z dnia 01.09.2021 r., nr 56/2021 z dnia 17.09.2021 r. oraz nr 64/2021 z dnia 5.10.2021 r.