Rejestracja połączenia OT Logistics S.A. z podmiotami zależnymi

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Spółka Przejmująca zawiadamia, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia spółki OT Logistics S.A. ze spółkami zależnymi: Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Spółki Przejmowane.

Połączenie zostało dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą łączenie się przez przejęcie. Spółka Przejmująca posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych. Połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. z uwzględnieniem procedury uproszczonej, przewidzianej w art. 516 § 6 KSH.

Żegluga Bydgoska sp. z o.o. prowadziła działalność portową w Bydgoszczy i w Malborku. Zajmowała się wydobyciem i sprzedażą kruszywa budowlanego i piasków formierskich. OT Port Wrocław sp. z o.o. realizował usługi w zakresie przeładunków towarów masowych i drobnicowych, prowadził usługi składowania na placach składowych. Przedmiotem działalności Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. była działalność wytwórcza, usługowa i handlowa, prowadzona na rachunek własny w pośrednictwie, kooperacji i współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie żeglugi śródlądowej.

Połączenie spółek jest elementem konsekwentnie realizowanej strategii zakładającej konsolidację spółek Grupy OTL. Zasadniczym celem połączenia jest zwiększenie przejrzystości, uporządkowanie i uproszczenie struktury Grupy OTL oraz wyeliminowanie zbędnych procesów. O zamiarze połączenia oraz kolejnych fazach procesu Spółka informowała odpowiednio w raportach bieżących nr 63/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., 2/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku, 14/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku i 21/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku.