Rejestracja połączenia OT Logistics S.A. z podmiotem zależnym Odra Lloyd Spółka z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Spółka Przejmująca zawiadamia, że w dniu 10 sierpnia 2015 roku powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejestrowy w dniu 7 sierpnia 2015 roku połączenia spółki OT Logistics S.A. z Odra Lloyd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Spółka Przejmowana.

Połączenie zostało dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą łączenie się przez przejęcie, w drodze przejęcia Spółki zależnej przez Spółkę dominującą. Spółka Przejmująca posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. Połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., oraz w trybie określonym w art. 516 § 6 k.s.h.

Działalność spółki Odra Lloyd Sp. z o.o. obejmowała dzierżawę floty stanowiącej własność tej spółki, cała sprzedaż natomiast skierowana była do spółki dominującej OT Logistics S.A. Spółka Przejmowana nie prowadziła działalności dedykowanej dla podmiotów spoza Grupy Kapitałowej OT Logistics. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Przejmującej jest transport towarów żeglugą śródlądową. Dodatkowo Spółka świadczy usługi przybrzeżnego transportu wodnego, usługi wspierające transport wodny, wydobywanie żwiru i piasku, najem nieruchomości, magazynowanie i przechowywanie towarów oraz przeładunki.

Emitent w wyniku połączenia uprości strukturę Grupy Kapitałowej OT Logistics, a tym samym długookresowo zoptymalizuje koszty jej funkcjonowania. Połączenie obu spółek nie będzie miało negatywnego wpływu na wyniki skonsolidowane Grupy. W związku z powyższym połączenie spółek jest w pełni uzasadnione gospodarczo.

O zamiarze połączenia z OT Logistics S.A. z Odra Lloyd Sp. z o.o. oraz kolejnych fazach procesu połączenia Emitent informował odpowiednio w raporcie bieżącym nr 3/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. oraz następnych.