Rejestracja połączenia OT Logistics S.A. z podmiotem zależnym Rentrans International Spedition Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Spółka Przejmująca informuje, że w dniu 2 września 2019 roku Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia spółki OT Logistics S.A. ze spółką zależną Rentrans International Spedition Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Spółka Przejmowana.

Połączenie zostało dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą łączenie się przez przejęcie. Spółka Przejmująca posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. Połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 KSH z uwzględnieniem procedury uproszczonej, przewidzianej w art. 516 § 6 KSH.

Rentrans International Spedition Sp. z o.o. prowadziła kompleksową obsługę spedycyjną w zakresie transportu kolejowego towarów o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Połączenie spółek jest elementem konsekwentnie realizowanej strategii zakładającej konsolidację spółek Grupy OT Logistics. Zasadniczym celem połączenia było zwiększenie przejrzystości, uporządkowanie i uproszczenie struktury Grupy OT Logistics oraz wyeliminowanie zbędnych procesów.

O zamiarze połączenia oraz kolejnych fazach procesu Spółka informowała odpowiednio w raportach bieżących nr 52/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku, 53/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku, 64/2019 z dnia 3 lipca 2019 roku i 66/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku.