Rejestracja praw do akcji serii B w KDPW

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym zostanie zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1,92 zł (słownie: jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda, przy czym zostaną one oznaczone kodem PLODRTS00041.

Rejestracja nastąpi na podstawie uchwały nr 546/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 12 lipca 2013 roku. Akcje serii B zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 października 2012 roku.