Rejestracja praw do akcji serii B w KDPW

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym zostanie zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1,92 zł (słownie: jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda, przy czym zostaną one oznaczone kodem PLODRTS00041.

Rejestracja nastąpi na podstawie uchwały nr 546/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 12 lipca 2013 roku.

Akcje serii B zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 października 2012 roku.