Rejestracja przez sąd rejestrowy połączenia się spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 3 lipca 2013 roku, otrzymał informację o rejestracji przez właściwy niemiecki sąd rejestrowy tj. Sąd Rejonowy Charlottenburg, połączenia spółki Odra Rhein Lloyd GmbH z siedzibą w Berlinie (spółka przejmowana – spółka zależna od spółki przejmującej) ze spółką Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (spółka przejmująca) ze skutkiem na dzień 27 czerwca 2013 roku.

Spółka posiada bezpośrednio 81,08 % udziału w kapitale zakładowym oraz 81,08 % głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Deutsche Binnenreederei AG, a która to poprzednio posiadała również 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników. W związku z czym spółka przejmowana była spółką pośrednio zależną od Emitenta. Informacja o planowanym połączeniu znalazła się na w pkt 13.1 Dokumentu Rejestracyjnego (Opis Grupy Kapitałowej oraz pozycji Emitenta w Grupie) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 czerwca 2013 roku (str. 99 oraz str. 101). Połączenie było rezultatem zawartej przez spółki umowy, na podstawie której nastąpiło przeniesienie wszystkich aktywów spółki Odra Rhein Lloyd GmbH z siedzibą w Berlinie bez jej likwidacji na rzecz spółki Deutsche Binnenreederei AG ze skutkiem na dzień wpisu w niemieckim rejestrze handlowym.

Połączenie spółek zależnych miało na celu uproszczenie struktur organizacyjnych i uzyskanie oszczędności w kosztach funkcjonowania grupy kapitałowej Spółki, lepsze wykorzystanie ich potencjału, zasobów ludzkich I majątku. Informacja uznana została za istotną ze względu za istotną ze względu na wpływ na strukturę grupy kapitałowej Spółki.