Rejestracja w KRS warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego OT Logistics S.A.

Zarząd spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka) informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 7 lutego 2013 roku, zostało doręczone postanowienie Sądu Rejonowego dla Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 30 stycznia 2013 roku w przedmiocie rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 38.191 akcji serii C (Rejestracja).

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 73.326,72 zł i dzieli się na nie więcej niż 38.191 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,92 zł każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału objętego Rejestracją jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.11.2012 roku.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 2.453.107,00 zł i dzieli się na 1.277.660 akcji o wartości nominalnej 1,92 zł każda.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.