Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka informuje, że w dniu 2 września 2019 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki przyjętej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie połączenia spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką Rentrans International Spedition Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wyrażenia zgody na Plan Połączenia spółek oraz na zmianę Statutu spółki przejmującej.

Zmiana Statutu Spółki obejmowała dodanie do § 3 ust. 1 Statutu po pkt 71 punktów od 72 do 74 w następującym brzmieniu:
„72 Transport drogowy towarów 49.41.Z,
73 Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy 52.22.B,
74 Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C.”
W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 lipca 2019 r.

Załączniki: