Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu w dniu 02.08.2021 r. rejestracji zmiany Statutu Spółki przyjętej uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

Zmiana Statutu Spółki obejmowała:

  • uchylenie pkt 12) w paragrafie 13 ust. 6; oraz
  • nadanie nowego brzmienia ust. 6 w paragrafie 18:
    • „6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a także w Krakowie lub w Warszawie.”

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę, przyjęty uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2021 r.

Załączniki: