Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka” w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu w dniu 19.02.2021 r., rejestracji zmian Statutu Spółki przyjętego uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

Zmiana Statutu Spółki obejmowała:

  • § 18 Statutu ust. 6, który otrzymał nowe następujące brzmienie:
    • „6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a także w Gliwicach, Krakowie lub w Warszawie.”

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę, przyjęty uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 stycznia 2021 r.

Załączniki: