Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) w dniu dzisiejszym powziął informację, o dokonaniu w dniu 29.05.2024 r. przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmiany Statutu Spółki przyjętej uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.05.2024 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

Zmiana Statutu Spółki obejmowała:

– § 13 ust. 6 pkt 13), który otrzymał nowe następujące brzmienie:
„13) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę każdego zobowiązania bilansowego i pozabilansowego, którego wartość przekracza: (i) 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) – w odniesieniu do zobowiązań wynikających z zawieranych przez Spółkę umów handlowych, (ii) 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) – w przypadku pozostałych zobowiązań, innych niż wynikające z umów handlowych. Zgody, o której mowa w niniejszym punkcie, nie wymaga zaciągnięcie zobowiązania:
a) innego niż wynikające z umów handlowych, przewidzianego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie na dany rok obrotowy, jeżeli wartość tego zobowiązania nie przekracza 10.000.000 zł (dziesięciu milionów złotych), lub
b) względem spółki zależnej od Spółki w związku z wykonywaniem umów handlowych zawartych przez Spółkę,”

– § 13 ust. 6 po pkt 13) dodano pkt 13a), który otrzymał następujące brzmienie:
„13a) wyrażanie zgody na dokonywanie przez spółkę zależną od Spółki określonych czynności, które zgodnie z umową lub statutem spółki zależnej od Spółki wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki,”

– § 13 ust. 6 pkt 17), który otrzymał nowe następujące brzmienie:
„17) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przekraczającą kwotę 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych)

– § 13 po ust. 6 dodano ust. 7 i 8, który otrzymał następujące brzmienie:
„7. Wartość zobowiązania niepieniężnego Spółki wynikającego z zawartej przez Spółkę umowy handlowej ustala się na potrzeby niniejszego statutu jako równą wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez Spółkę z tytułu świadczenia usług na podstawie takiej umowy handlowej.
8. Przez umowy handlowe na potrzeby postanowień niniejszego statutu należy rozumieć umowy zawierane przez Spółkę w celu świadczenia przez Spółkę usług transportowych, spedycyjnych, logistycznych oraz innych powiązanych z powyższymi. Kwoty wskazane w § 13 ust. 6 są kwotami netto, tj. bez uwzględniania VAT.”

– § 20 po ust. 1 dodano ust. 1a, który otrzymał następujące brzmienie:
„1a. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia niezależnie od wartości nieruchomości.”

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany, przyjęty uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.05.2024 r.