Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A Spółka informuje, że w dniu 15 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki przyjętej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie: połączenia spółki OT Logistics S. A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wyrażenia zgody na Plan Połączenia spółek oraz na zmianę statutu spółki przejmującej.

Zmiana Statutu Spółki obejmowała dodanie do § 3 ust. 1 Statutu punktu 71 w brzmieniu:

„71 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z”.

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 lutego 2019 r.

Załączniki: