Rekomendacja Zarządu OT Logistics S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 rok

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. OT Logistics, Spółka informuje, że biorąc pod uwagę przyszłe plany inwestycyjne i umożliwienie dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics podjął uchwałę o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok 2016 wynoszącego 47.872.528,97 zł w całości na kapitał zapasowy.
Rekomendacja Zarządu zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. Ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.