Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2014 rok i opinia Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka” informuje, iż w dniu 30 marca 2015 roku mając na względzie zarówno stabilną sytuację finansową Spółki i zapewnione finansowanie projektów rozwojowych i inwestycyjnych, a także uwzględniając zobowiązania Spółki wynikające m.in. z wyemitowanych obligacji, wystąpił do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto za rok 2014 w następujący sposób:

  • część zysku Spółki, w kwocie 9.993.620,00 zł z przeznaczeniem do wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki, co oznacza wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki na poziomie 7,00 zł na jedną akcję;
  • pozostała część zysku Spółki, w kwocie 15.554.329,06 zł z przeznaczeniem na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, które odbyło się w dniu 30 marca 2015 roku Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 2 Statutu Spółki pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek Zarządu co do sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2014.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2014 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.