Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 rok

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka” informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2016 roku mając na względzie stabilną sytuację finansową Spółki oraz wartość dywidend wypłacanych Akcjonariuszom w ubiegłych latach wystąpił do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto za rok 2015 w następujący sposób:

  • część zysku Spółki, w kwocie 9.993.620,00 zł z przeznaczeniem do wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki, co oznacza wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki na poziomie 7,00 zł za jedną akcję;
  • pozostała część zysku Spółki, w kwocie 18.999.024,68 zł z przeznaczeniem na kapitał zapasowy Spółki.

Rekomendacja Zarządu co do sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2015 podlegać będzie opinii Rady Nadzorczej na podstawie art. 371 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 i § 16 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Zarządu Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.