Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o dokonanie podziału zysku netto Spółki za rok 2021 wynoszącego 74 165 810,57 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziesięć złotych 57/100) w następujący sposób:

  • kwotę 13 098 780,00 zł przeznaczyć do wypłaty akcjonariuszom Spółki tytułem dywidendy w wysokości 1,0 zł na jedną akcję,
  • pozostałą część zysku tj. 61 067 030,00 zł (sześćdziesiąt jeden milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści złotych) przekazać na kapitał zapasowy Spółki, pod warunkiem łącznego spełnienia się przed dniem ustalania prawa do dywidendy (dalej: „Dzień Dywidendy”) następujących warunków (dalej: „Warunków Wypłaty Dywidendy”):
    1. uzyskania przez Spółkę wyrażonej w sposób zgodny z warunkami emisji obligacji oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zgody na wypłatę dywidendy od obligatariuszy wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii G, bądź dokonania spłaty tych obligacji,
    2. uzyskania przez Spółkę wyrażonej w sposób zgodny z warunkami emisji obligacji oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zgody na wypłatę dywidendy od obligatariuszy wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii H, bądź dokonania spłaty tych obligacji,
  1. zaistnienia jednego z poniższych zdarzeń:
  1. prawomocnego odrzucenia lub oddalenia wniosku o upadłość Spółki rozpatrywanego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina- Centrum pod sygnaturą XII Gu 318/21, lub
  2. wydania przez tymczasowego nadzorcę sądowego ustanowionego w wyżej określonym postępowaniu zgody na wypłatę dywidendy, lub
  3. prawomocnego uchylenia zabezpieczenia polegającego na ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego ustanowionego w wyżej opisanym postępowaniu.

W przypadku nie spełnienia się przed Dniem Dywidendy Warunków Wypłaty Dywidendy cała kwota zysku netto Spółki za rok 2021 zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Rekomendacja Zarządu zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej Spółki w celu jej zaopiniowania, a ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A.