Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2022 wraz z opinią Rady Nadzorczej

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o dokonanie podziału zysku netto Spółki za rok 2022 wynoszącego 84.293.916,67 zł (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt siedem groszy), w następujący sposób:

a) kwota 65.493.900 zł (sześćdziesięciu pięciu milionów czterystu dziewięćdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset złotych), tj. 5 (pięć) zł na akcję zostanie wypłacona akcjonariuszom Spółki tytułem dywidendy,

b) pozostała część zysku, tj. 18.800.016,67 zł (osiemnaście milionów osiemset tysięcy szesnaście złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Powyższy wniosek Zarządu w dniu 25 kwietnia 2023 roku uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej Spółki, która zwróciła jednak równocześnie uwagę na to, że w jej opinii nawet przeznaczenie całego zysku netto Spółki osiągniętego w 2022 roku na wypłatę dywidendy, nie spowodowałoby negatywnych skutków dla płynności Spółki i Grupy OTL oraz realizowanego planu inwestycyjnego.

Ostateczną decyzja dotyczącą podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A.